HOME Akumulátory Elektromotory Motory Nabíječky Přijímače RC soupravy Regulátory Serva Stavebnice Vrtule
BAZAR   Download   JAK OBJEDNÁVAT - FAQ   Odkazy   Manuály   Žebříček RC souprav   Kontakt   Email-objednávka

Návod k obsluze soupravy FC-18 V3

Základní popis vysílače:


Uspořádání funkcí na kniplech

1 2 - doporučeno
křidélka vpravo
výškovka vpravo
plyn vlevo
směrovka vlevo
křidélka vpravo
výškovka vlevo
plyn vpravo
směrovka vlevo
3 4
křidélka vlevo
výškovka vpravo
plyn vlevo
směrovka vpravo
křidélka vlevo
výškovka vlevo
plyn vpravo
směrovka vpravo


Zapojení přijímače

zásuvka přijímače funkce
1
2
3
4
5 - 8
křidélka
výškovka
plyn nebo spoilery
směrovka
libovolně nebo dle použitého mixu

Základní obsluha a programování

Displej a klávesnice

K programování vysílače slouží osmitlačítková klávesnice a dvouřádkový displej. Jak již bylo dříve uvedeno, programování lze provést dvěma různými způsoby - buď můžeme vyhledat příslušné menu přímo - zadáním jeho čísla nebo můžeme postupným listováním najít to které hledáme.


Přehled a popis jednotlivých menu

Menu 11 - volba paměti, název modelu a přepínání modulace

V menu 11 můžeme volit požadovanou paměť pro konkrétní model, můžeme zadat název modelu pomoci max. 8 znaků a lze přepnou mezi PPM a PCM modulací.

Menu 12 - změna smyslu výchylek serv (UMPOL)

V menu 12 můžeme změnit - obrátit smysl otáčení konkrétního serva kanálu 1 až 8.

Menu 13 - volba programu (MIX-PROG)

Vysílač má k dispozici 5 připravených programů - 4 programy pro plošníky a jeden heliprogram. V menu 13 stanovíme, který program budeme aktivovat. Potom můžeme listovat zvolenýcm programem a nastavovat v příslušných menu konkrétní parametry.

Menu 14 - velikost výchylky serva (SER.WEG)

Tato funkce umožňuje nastavit velikost výchylky zvoleného serva a to nezávisle na obě strany. Rozsah nastavení je 0 až 110 %.

Menu 15, 16, 17 - přepínání výchylek křidélek, výškovky a směrovky (D/R-QUE, D/R-HÖH, D/R-SEI)

Přepínání výchylek - Dual Rate - umožňuje změnit během letu modelu velikost výchylek u křidélek, výškovky a směrovky na předem nastavené hodnoty. Což znamená, že můžeme externím přepínačem nebo přepínači přepnout mezi dvěma hodnotami u všehc funkcí najednou nebo při použití 3 přepínačů jen u vybrané funkce - např. u křidélek.

Menu 15, 16, 17 - exponenciální průběh výchylek křidélek, výškovky a směrovky (EXP-QUE, EXP-HÖH, EXP-SEI)

Funkce umožňuje nastavit exponenciální průběh výchylek u jedné až tří výše uvedených funkcí. Nastavit lze progresivní, ale i degresivní průběh. Funkci(e) lze za letu modelu vypnout externím vypínačem (vypínači).
Kromě toho lze naprogramovat vypínač "D", (umožňuje volbu ovládače) který od určité výchylky aktivuje funkce D/R nebo EXPO. V tomto případě tedy nemusíme funkci aktivovat vlastním vypínačem.

Menu 21 - přiřazení funkcí ovládačům (FUNK)

Menu 21

V horním řádku displeje jsou čísla od 1 až do 8, které odpovídají jednotlivým výstupům přijímače. A v dolním řádku lze čísla 1 až 8 měnit (ovládače vysílače). Lze rovněž ovládat jedním ovládačem několik výstupů na přijímači.
Obecně se ovšem doporučuje měnit pouze první čtyři ovládače - Mode 1-4.

Menu 22 - Fail Safe (F/S)

Funkce umožňuje při použití přijímačů PCM při vzniku rušení nastavit po 1 sekundě rušení dvě volby nastavení serv (během 1 sekundy rušení serva zůstavají v poloze v které byly před vznikem rušení) :
1) volba - serva zůstanou v poloze kde byla před vznikem rušení,
2) volba - serva zaujmou polohu, která byla předtím pro tento účel naprogramována a zůstanou v ní dokud rušení neustane.
Dále je PCM přijímač vybaven trvalou kontrolou napájecího napětí. Dojde-li k poklesu napětí pod bezpečnou hranici, vydá přijímač povel servu na výstupu 3 (plyn) zaujmout neutrální polohu.

Menu 23/24 - volné mixy 1 a 2 (MIX 1/2)

Volným mixem lze spojit 2 libovolné funkce. Mix je možné zapínat a vypínat externím vypínačem a lze nastavit poměr mixování pro každý směr výchylky a pro každou funkci odděleně. Dále lze zvolit, zda bude účinný trim řídící funkce.
Při spojení dvou funkcí je jedna z nich řídící (Master) a druhá řízená (Slave).

Menu 25 - trimování volnoběhu (LEERLAUFTRIMM)

Aktivací této funkce dosáhneme toho, že trim plynu je účinný jenom v jednom směru pohybu kniplu (směrem k volnoběhu), takže trimování volnoběhu neovlivňuje nastavenou výchylku plného plynu.

Menu 26 - uložení a výmaz trimů (TRIM-MEM)

Tato funkce umožňuje uložit do paměti nastavení všech trimů a všech přídavných trimů připojených do pozice Trimmer. Uložené hodnoty lze rovněž vymazat, takže neutrální výchylky funkcí budou opět totožné s neutrální polohou trim. páček.

Menu 27 - program Multi-Schalt (MULT)

Menu 27 slouží k určení funkcí které budou napojeny na přídavné moduly Multi-Switch a Multi-Prop.

Menu 31 - servotest (SERVO-TEST)

Funkce slouží k testování serv - připojená serva automaticky pomalu přejíždějí od jedné krajní polohy do druhé a zpět. Tak lze odhalit případné závady serv - např. vadný potenciometr apod.

Menu 32 - výmaz dat v paměti (SPEICHER LÖSCH)

Funkce nastaví provedené změny nastavení na výchozí (tovární) hodnoty. Toto mazání se týká pouze aktivní paměti modelu.

Pokračování nebude, FC-18 se jž nevyrábí ....

HOME Akumulátory Elektromotory Motory Nabíječky Přijímače RC soupravy Regulátory Serva Stavebnice Vrtule
BAZAR   Download   JAK OBJEDNÁVAT - FAQ   Odkazy   Manuály   Žebříček RC souprav   Kontakt   Email-objednávka