HOME Akumulátory Elektromotory Motory Nabíječky Přijímače RC soupravy Regulátory Serva Stavebnice Vrtule
BAZAR   Download   JAK OBJEDNÁVAT - FAQ   Odkazy   Manuály   Žebříček RC souprav   Kontakt   Email-objednávka

Graupner mc-12 - návod

Úvod a základní pokyny.

Bezpečnostní a základní pokyny.

Provozovat RC soupravu Graupner mc-12 můžete při teplotách v rozsahu od – 15 do + 55 °C.
Pokud budete RC soupravu doplňovat dalšími komponenty (montáž přepínačů apod. na vysílač, filtry serv do kabelů apod.) doporučujeme používat jen originální komponenty (především během záruky).

Vestavba a uložení přijímačové antény.

Přijímač uložte do pěnové gumy, aby byl zajištěn proti nárazům a umístěte ho v modelu za silnou přepážkou, popř. u modelu auta a lodi tak, aby byl chráněn proti prachu a vodě. Přijímač nesmí v žádném případě bezprostředně přiléhat na trup nebo šasi, poněvadž jinak jsou na něj přímo přenášeny otřesy motoru nebo nárazy při přistávání (nebo jízdě modelu auta). Při vestavbě přijímače do modelu se spalovacím motorem je nutné všechny části RC soupravy (přijímač, serva atd.) vždy chránit, aby k nim nemohly vnikat výfukové zplodiny nebo zbytky oleje - to platí především pro vně modelu vestavěný vypínač přijímače.
Přijímač je nutno upevnit do modelu tak, aby anténa, napájecí kabel a kabely k servům ležely volně. Anténa délky cca 100 cm nesmí být zkracována ani prodlužována. Anténa by měla pokud možno vést co nejdále od elektromotorů, kovových předmětů, elektrických rozvodů atd. Anténu neumísťujte přesně přímočaře (= souběžně s trupem modelu letadla), ale např. přes výškové kormidlo - tak aby na konci (cca 10 – 15 cm) měla tvar písmena L. Tím se vyvarujete ztrátě signálu při létání. Pokud to není možné, měli byste anténu v trupu uložit tak, aby měla tvar písmena S.

Anténa vysílače.

Při letu modelu letadla či vrtulníku (nebo jízdě modelu auta, lodě) nemiřte anténou vysílače na model – dosah signálu je v této konfiguraci nejmenší.
Při současném provozu souprav na sousedních kanálech mají piloti stát vedle sebe ve volné skupině. Stranou stojící piloti ohrožují stejně vlastní modely jako též modely jiných. Při provozu je nutné mít vytáhnutou anténu vysílače na plnou délku.

Provozní pokyny.

Přestavba kniplů.

Oba kniply mohou být přestavěny tak, aby fungovaly i bez neutralizace – vhodné především při ovládání plynu. Knipl pak zůstane stát v libovolné poloze.
V případě nutnosti postupujte takto :
Vyvlékněte odpovídající neutralizační pružinu, společně s neutralizační pákou a pečlivě uschovejte. V sadě přiložené pero brzdy (součást příslušenství serva) přišroubujte pevně tak, že tlačí proti ozubenému dílu odpovídajícího třmenu páky trimu. Prostřednictvím přítlaku (upevňovací šroub více či méně přitáhneme) lze nastavit tuhost ovládání kniplu plynu.
Při přestavbě této mechanické funkce zleva doprava nebo obráceně musí být také provedeno elektronické přestavení řídících funkcí 1 - 4 v nastavení MOD.

Změna délky kniplů vysílače.

Oba kniply je možno délkově nastavit dle zvyklostí pilota.
Uvolněním aretačního šroubu imbusovým klíčem (velikost 2) se dají kniply vytočením nahoru popř. dolů prodloužit nebo zkrátit. Návazně je třeba opět opatrně utáhnout aretační šroub.

Rozmístění konektorů na desce vysílače - externí spínače.

konektor ext. spínače UNIFLY (FL) ACROBATIC-NAUTIC-CAR (AC) HELICOPTER (HE)

0 D/R a EXP křidélka D/R a EXP křidélka D/R a EXP klopení
1 D/R a EXP výškovka D/R a EXP výškovka D/R a EXP klonění
2 D/R a EXP směrovka D/R a EXP směrovka D/R a EXP zadní rotor
3 mix flaperony/výškovka
mix flaperony/křidélka
mix C
Snap-Roll
mix C
autorotace
mix C
4 mix B mix výškovka/flaperony
mix B
předvolba plynu
křivka kolektivu
mix B
5 mix A automatické přistání
mix A
mix A

Uvedení vysílače do provozu.

Zapínejte vysílač jen se zašroubovanou anténou, jinak může dojít k poškození VF modulu vysílače. V tomto tzv. normálním provozu bude po zapnutí vysílače na horním řádku LCD displeje zobrazeno aktuální jméno modelu, popř. pokud není jméno zadáno číslo modelu (1 - 8) a typ modelu (FL, AC nebo HE). Na spodním řádku je zobrazeno napětí vysílačové baterie.
Vysílač mc-12 je programově připraven pro 3 rozdílné skupiny modelů. Tovární nastavení je UNIFLY (FL). Popis jednotlivých typů modelu najdete dále.

Typ modelu UNIFLY.

U typu modelu „FLjsou výstupy přijímače 2 a 5 již softwarově propojeny pro řízení křidélek při použití dvou samostatných serv.

Typ modelu ACROBATIC-NAUTIC-CAR.

U typu „AC“ každý kanál ovládá nezávisle jedno servo na výstupu přijímače.
V programu „AC“ není možno použít při aktivaci funkce „LDS“ v menu „automatická pomoc při přistání“ externí spínač na CH7 připojený na základní desce vysílače. I zde platí stejná pravidla jako u typu „FL.“

Typ modelu HELICOPTER (vrtulník).

Ve vrtulníkovém programu nelze použít kanál 6 (otočný potenciometr – přídavný „modul“ na CH6). Ten působí jen na serva kolektivu (viz dále) a umožňuje tím jemné nastavení kolektivu během letu. Řízení je přitom softwarově omezeno na 25 % normální výchylky.

Multifunkční displej.

Vysílač mc-12 se programuje pomocí dvou kolébkových tlačítek. Obě se nachází po stranách displeje a mají následující funkci :

MODE - volba prováděné funkce, přepínání zobrazení u základního zobrazení, pozici trimu pro funkci 2, 3 a 4
CH (Chanel) - volba příslušné funkce (kanálu) 1 …. 7
INC (Increment) - zvýšení hodnoty zvolené funkce
DEC (Decrement) - snížení hodnoty zvolené funkce
ENTER - uložení nastavení – oba kolébkové spínače společně stlačit dolů – to je ve směru CH a DEC
CLEAR - tlačítko výmazu – stlačíme levé tlačítko dolů (směr CH) a současně pravé nahoru (směr INC)

Provoz a stopky.

Každé zadání hodnoty je potvrzeno krátkým pípnutím. Každé tlačítko má opakovací funkci při delším přidržení. Můžete si hned vyzkoušet spuštění stopek v tzv. „normálním režimu“ vysílače - pomocí CH přepnout na stopky. Spuštění a vypnutí stopek pomocí INC popř. DEC. Pro vynulování stiskněte CLEAR (CH + INC současně) a zobrazí se opět „000“. Dále můžete alternativně nastavit odpočítávání (Countdown-Timer) – viz dále.
Spuštění stopek je možno provádět i externím spínačem nebo kniplem plynu. Pomocí MODE se z normálního zobrazení přepnete na zobrazení pozice trimu.

Struktura programového vybavení.

Programové vybavení je rozděleno do dvou nabídek, které jsou rozdílně aktivovány.
1. Rotary systém - nastavení základních funkcí vysílače (číslo modelu 1 ... 8, typ modelu, jméno modelu, reset dat, uspořádání kniplů, obrácení smyslu plynu).
2. Rotary nastavování - nastavení specifických hodnot pro model (mixy, nastavení serv, připravené multifunkční programy).
U obou nabídek se pohybujeme pomocí tlačítka MODE. Po poslední volbě začíná program opět od začátku (proto Rotary volba = cyklická volba). Pomocí ENTER (= CH + DEC) nebo vypnutím vysílače opustíme menu. Po zapnutí se vysílač spustí v provozním režimu.
Přístup do menu není z bezpečnostních důvodů možný bez předchozího vypnutí vysílače, takže je vyloučeno během běžného provozu měnit naprogramované hodnoty, nebo číslo modelu.

1. Rotary systém - programování.

Zapnutí Rotary systému.

1. Obě tlačítka stlačit k sobě (CH + DEC = ENTER) a držet a potom zapnout vysílač. Ozve se pípnutí.
2. Na displeji je možno volit pomoci tlačítka MODE 6 voleb :
MDL - volba modelu
IFL - pojmenování modelu
RST - reset nastavených dat
TYP - typ modelu – letadlo, akrobat-loď-auto nebo vrtulník
MOD - uspořádání kniplů
THR - obrácení smyslu plynu (v praxi se používá jen u vrtulníků)
3. Pomocí INC nebo DEC lze nastavovat hodnoty (CH slouží k nastavení pozice při zadávání jména modelu).
4. Vícenásobným stiskem ENTER je možno z libovolného místa ukončit programování.

MDL - volba modelu 1 až 8.

Vysílač mc-12 umožňuje uložení všech nastavených hodnot pro 8 modelů. Pomocí „Rotary systému“ zvolíme MDL tlačítkem MODE a volbu modelu provedeme pomocí INC nebo DEC. Při změnách modelu je na horním řádku na cca 2 sekundy zobrazeno příslušné aktuální jméno modelu. Jméno modelu je možno zobrazit i krátkým stiskem CH.

IFL - název modelu - zadání tříznakového jména modelu.

Při prvním zadání (nebo resetu) se zobrazí standardní tříznakové označení - číslo modelu (1 až 8) a aktuální typ modelu na - 2 znaky (UNlFLY=FL, ACROBATIC-NAUTIC-CAR=AC, HELICOPTER=HE).
Příklad : 1FL, 3HE atd.
První pozice bliká a je možno ji změnit tlačítky INC nebo DEC. K dispozici jsou znaky AZ, čísla 09 a také symboly +-. Na další pozici přejdeme tlačítkem CH. Tlačítko CLEAR vyvolá zpět standardní nastavení.

RST - výmaz dat a návrat původních hodnot dle nastavení výrobce.

Po volbě funkce RST bliká dole číslo paměti modelu, která má být vymazána.
Výmaz provedeme současným stiskem CH + INC (= CLEAR).

TYP - typy modelů - Unif1y (FL), Acrobatic-Nautic-Car (AC), Helicopter (HE).

Programové vybavení mc-12 rozlišuje celkem 3 rozdílné typy modelů. Pro modely letadel použijte nastavení FL, pro modely vrtulníků HE a pro řízení modelů aut a lodí, případně akrobatických modelů letadel zvolte přednostně typ AC. Volbu provedeme pomocí INC a DEC, typ modelu bliká na displeji. Nastavení se provede po stisku MODE nebo po opuštění menu pomocí ENTER (= CH + DEC). Tím dojde i k odpovídající změně hlavního nastavovacího menu a zároveň jsou vymazány předchozí nastavené parametry.

MOD - uspořádání kniplů.

Jsou k dispozici 4 různé možnosti uspořádání řídících funkcí pro křidélka, výškovku, směrovku a plyn (nebo brzdící klapky u větroňů) u letadel, stejně jako kolektiv, klonění, zadní rotor a plyn u vrtulníků. Volba této funkce je na zvyklostech pilota. Volbu provedeme pomocí INC a DEC.

Uspořádání pro letadla :

MOD levý knipl pravý knipl

1 výškovka, směrovka plyn, křidélka - DOPORUČENÉ NASTAVENÍ
2 plyn, směrovka křidélka, výškovka
3 křidélka, výškovka plyn, směrovka
4 plyn, křidélka výškovka, směrovka


Uspořádání pro vrtulníky :

MOD levý knipl pravý knipl

1 klopení, zadní rotor kolektiv, klonění
2 kolektiv, zadní rotor klopení, klonění
3 klopení, klonění kolektiv, zadní rotor
4 kolektiv, klonění klopení, zadní rotor


THR – obrácení smyslu kniplu plynu.

Pomocí INC nebo DEC je možno přepínat mezi obvyklým nastavením „NORM“ (plný plyn od sebe) a méně používaným nastavením „REV“ (plný plyn k sobě). Na tomto nastavení závisí funkce všech ostatních mixů (u programů vrtulníků HE klonění, např. mix zadní vrtulky, trim klonění atd.).

2. Rotary nastavování - nastavení programu - programy a vstup do nastavovacího menu.

1. Při zapnutém vysílači použijte ENTER (= CH + DEC), ozve se pípnutí.
2. Vysílač se nyní nachází v "nastavovacím" módu.
3. Pro volbu funkce stlačujeme tlačítko MODE tak dlouho (nebo držíme tak dlouho), až se objeví na displeji požadovaný údaj – lze nastavovat :

D/R - dvojí výchylky serv
LN–EXPO - exponencinální výchylky
D/R a LN-EXPO - nastavení kombinace dvojích a exponencinálních výchylek
OFFSET - uložení hodnot trimu
reversy serv - obrácení smyslu chodů serv
SB-TRIM - nastavení neutrálů serv
TRV-ADJ - nastavení koncových výchylek serv

mixy – při nastavení FL :
mixy – při nastavení AC :
mixy – při nastavení HE :
volné mixy - A, B, C

4. Pomocí CH zvolíme požadovaný kanál 1 až 7.
5. Pomoci INC - zvyšování hodnoty, nebo DEC - snižování hodnoty nastavíme, nebo vymažeme pomoci CLEAR (= INC + DEC).
6. Vícenásobným stiskem ENTER může být opuštěno každé menu až do úrovně "provozního" módu vysílače.

Dual – Rate (D/R) - změna velikosti výchylky serva – dvojí výchylky serv.

Funkce D/R umožňuje přepnutí výchylky během letu pomocí externího přepínače (nutno dokoupit). Tím je možno odděleně pro obě spínané pozice změnit lineárně výchylky od 0 do 125 % normální výchylky. D/R působí dle nastavení jen na serva přiřazená kanálu 2 (křidélka), 3 (výškovka) nebo 4 (směrovka).
Přepínač D/R spíná D/R společně i s funkcí Expo (= exponencionální výchylky).

Obsazení konektorů u typu FL a AC :

kanál funkce poloha externího spínače

2 křidélka 0
3 výškovka 1
4 směrovka 2

Obsazení konektorů u typu HE :

kanál funkce poloha externího spínače

2 klopení 0
3 klonění 1
4 zadní rotor 2

Po zvolení funkce D/R vybereme požadovanou řídící funkci (CH2 až CH4). Nastavení výchylek provedeme pomocí tlačítek INC a DEC, poté co je vypínač v příslušné pozici - sepnut/rozepnut. Toto je zobrazováno na displeji pomocí :
CH : spínač vypnut
ch : spínač zapnut
Z bezpečnostních důvodů nenastavujte funkci D/R na 0 %, jelikož tím je kanál vypnut – žádná výchylka serva.

Exponencionální výchylky (LN - EXPO) - progresivní výchylky serv.

Exponencionální výchylky umožňují jemné řízení modelu okolo středové polohy kniplu. Stupeň „progresivity“ je možno nastavit od lineár „LN“ (odpovídá 0 %) až po 100 %. Funkce Expo je tedy neúčinná při nastavení „LN“. D/R a Expo jsou spínány společně shodným spínačem (viz také Expo/Dual - Rate).
Charakteristika působí stejně jako D/R na serva kanálu 2, 3 a 4.

Obsazení konektorů u typu FL a AC :

kanál funkce poloha externího spínače

2 křidélka 0
3 výškovka 1
4 směrovka 2

Obsazení konektorů u typu HE :

kanál funkce poloha externího spínače

2 klopení 0
3 klonění 1
4 zadní rotor 2

Po zvolení funkce Expo vybereme požadovanou řídící funkci (CH2 až CH4). Nastavení výchylek provedeme pomocí tlačítek INC a DEC, poté co je vypínač v příslušné pozici sepnut nebo rozepnut. Toto je zobrazováno na displeji pomocí :
CH : spínač vypnut
ch : spínač zapnut

Expo / Dual – Rate (spřažení funkcí Expo a D/R).

D/R funkce umožňuje lineární nastavení výchylky od 0 do 125 %. Pomocí Expo je možno řídící charakteristiku změnit. Spojením D/R a Expo příslušným externím spínačem (nutno dokoupit) pro kanály 2, 3 a 4 je možno nastavit velmi individuální charakteristiky. Tato kombinace je velmi výhodná především pro velmi rychlé modely.
Je možno programovat dvě nezávislé hodnoty, např. 20 % pro jednu polohu spínače a 125 % pro druhou a pro druhou funkci lineární charakteristiku (zobrazení „LN“), popř. 80 %, kde nastavení exponenciální charakteristiky ukazuje „stupeň progresivity,“ aniž by se výchylky ovlivňovaly.
Hodnoty D/R lze nastavit minimálně od 20 %.

Uložení offsetu trimu (OFFSET) - uložení hodnoty trimu.

Toto nastavení zabrání posunutí pracovního bodu u D/R a Expo, když je středová poloha kniplu posunuta ze svojí pozice trimem.
Při mixu DIFF, který nastavuje polohu křidélek, kdy je závislý pohyb serva křidélek redukován, nebo při 100 % (Split) umožňuje toto nastavení převzít nastavení trimu.
Tyto hodnoty pozice offsetu trimu kniplu 2 … 4 (na displeji zobrazeno jako CH2, CH3 nebo CH4) mohou být nastaveny a uloženy nezávisle pro všechny paměti modelů 1 až 8. Funkci je možno přeskočit, když jsou všechny trimy 2 … 4 přibližně uprostřed.

1. Výmaz paměti offsetu.

Před novým zadáváním hodnot modelu je vhodné vymazat všechny paměti offsetu. Nejprve nastavíme páky i trimy do středové polohy. Po stlačení CLEAR budou automaticky všechny uložené hodnoty smazány. Když poté stlačíme INC nebo DEC může dojít k tomu, že v některých pamětech může být hodnota různá. Toto je nepodstatné a je závislé od optimální nulové pozice trimu, jelikož trim nemá aretaci (aretace = návrat do např. středové polohy).

2. Uložení offsetu trimu.

Po vyhledání vhodné polohy pro daný model stlačit INC nebo DEC a dojde k nastavení všech hodnot současně.
Při ukládání je třeba, aby kniply byly ve středové poloze. Pokaždé, když dojde ke změně polohy trimu je třeba znovu uložit hodnoty. Pomocí tlačítka CH je možno zobrazit hodnoty offsetu uložené do paměti.

Znovunalezení polohy trimu.

Uložené pozice trimu je možno najít pomocí tlačítka MODE během normálního provozu vysílače (jestliže je ještě aktivováno nastavovací menu, stlačte ENTER pro přechod do normálního zobrazení).
K zobrazení je využíváno symbolů normálního provozu a stopek. Symboly zobrazují jakým směrem je třeba pohnout z neutrální polohy pro nastavení uložené polohy.

Význam symbolů pro funkci 2 (křidélka) a 4 (směrovka, zadní rotor).

Symbol                                   posuv trimu

<                                             vlevo
l                                              správná pozice
>                                             vpravo

Význam symbolů pro funkci 3 (výškovka popř. klonění).

Symbol                                   posuv trimu

^                                             nahoru
-                                              správná pozice
v                                             dolů

Upozornění : Po změně stopek na zobrazení trimu pomocí MODE se stopky vrátí do výchozí polohy.

Příklad použití funkce Expo.
Pro kanály 2, 3 nebo 4 bude při pozici externího spínače „vypnuto“ zobrazena hodnota „LN“ a pro "zapnuto" hodnota exponenciálních výchylek 100 %. Při pohybu páky trimu ze svojí neutrální polohy se mění středové nastavení kniplu mezi křivkami. Tzn., že při zapnutí externího spínače se příslušné servo vychýlí ze své pozice. Tento pohyb bude potlačen, když budou změněné polohy trimu uloženy.
Totéž platí i pro funkci Dual - Rate.

Obrácení chodu serv – reversy serv.

Nastavení smyslu otáčení serv je zobrazováno na displeji kurzorem pod REV nebo NORM. Tlačítkem CH zvolíme příslušný kanál (CH1 až CH7) a tlačítky INC nebo DEC nastavíme příslušný směr otáčení serva. CLEAR nastaví vždy směr zpět na NORM.
Číslo kanálu se přímo vztahuje k výstupu přijímače, na kterém je připojeno příslušné servo.

Nastavení středu dráhy serva (SB-TRIM) – neutralizace.

Nezávisle na trimech a případných mixech může být nastaven neutrál serv funkcí "SB-TRIM" v rozsahu ± 150 kroků (± 80 % výchylky serva). Předem ale upravte polohu kniplu a trimu do střední polohy.
Pomocí CH vyberte příslušný kanál (CH1 až CH7) a pomocí INC nebo DEC nastavte odpovídající středovou polohu. CLEAR nastaví zpět seřízení na „0.“ Nastavení se projeví ihned, nezávisle na všech ostatních nastaveních trimů a mixů přímo na příslušném servu.

Nastavení dráhy serva (TRV-ADJ) - nastavení velikosti výchylek serv.

Označení "TRV-ADJ" znamená "travel adjust." Tato funkce umožňuje různou výchylku serva na každou stranu, a to v rozsahu od 0 do 150 % normální výchylky serva.
Příklad - kormidlo je mechanicky omezeno v pohybu.
Nastavení - pomocí CH vyhledáme kanál (CH1 až CH7). Na spodním řádku displeje bude zobrazena nastavená hodnota. Pro nastavení příslušný ovládač (knipl, přepínač nebo otočný spínač) vychýlíme do příslušné krajní polohy a pomocí INC nebo DEC nastavíme zvolenou výchylku : hodnoty + nebo - zobrazují stranu.
CLEAR nastaví hodnoty zpět na původních 100 %.

Přednastavené mixy více funkcí – mixy.

U mnoha modelů je třeba často sloučit různé řídící prvky dle potřeby. Například spojení funkce křidélek se směrovkou, nebo dvou serv, když mají být jednotlivé díly výškovky ovládány dvěma oddělenými servy, apod. Signál od konkrétního kniplu je "rozdělen" a nadefinovaným způsobem působí i na jiném výstupu přijímače.
Software vysílače mc-12 obsahuje velký počet předprogramovaných funkcí, u kterých jsou spojeny dva (nebo více) kanálů. V závislosti na nastavení typu modelu (FL, AC, HE) jsou automaticky aktivovány tyto mixy.
Vedle tohoto software pro všechny tři typy modelů je možno použít 3 volně programovatelné mixy označené A, B a C. Těmto mixům může být přiřazen jako vstup libovolný ovládací prvek (knipl, otočný ovládač - točítko, přepínač apod.). Výstup mixů působí na volně volitelný kanál, který předtím, než přivede signál na servo může ovlivnit funkce REV, TRV-ADJ a SB-TRM. Řídící funkce může být použita pro více mixů současně. Stejně jako obráceně může více výstupů mixů působit na shodný (= jeden) kanál.
Softwarově je volně programovatelný mix vždy zapnut. Volitelně může být mixu přiřazen i spínač. Dávejte však pozor, vzhledem k možnému velkému počtu spínaných funkcí, na duplicitní obsazení spínače.

Podstatné parametry mixů jsou :
- poměr mixování, který určuje jak silně působí vstupní signál na řídící kanál. Poměr je nastaven symetricky k oběma řízeným prvkům.
- neutrální bod mixu, který je též označován jako offset. Offset je ten bod, na němž mixy neovlivní na jejich výstupy připojený kanál. Normálně je to ve středové poloze např. kniplu. Offset může toto nastavení kniplu posunout.

Volně programovatelné mixy A, B a C - nastavení vlastních mixů – například u mixu A.

Tlačítko CH tak dlouho stlačujte, až se objeví oznámení Ach. Pomocí INC vyberte číslo řídící funkce - kanálu (1 až 7) a pomocí DEC číslo kanálu (1 ... 7). Nastavené kanály budou zobrazeny na dolní řádce. (CLEAR v tomto místě programování nastaví zpět standardní hodnoty mixu). Zmáčkněte CH - zobrazení se změní na „ASW“ (SW = Switch, spínač). Zde se zjistí, zda má být mix stále zapnut (zobrazeno „ON“) nebo jestli má být přiřazen k externímu spínači - stlačte INC nebo DEC a na spodním řádku se zobrazí příslušná pozice externího spínače na základní desce.

MIX                externí spínač                           spíná současně

A                     v zástrčce 5                             LDE/F/S
B                     v zástrčce 4                             E-F, GL 1/0
C                     v zástrčce 3                             FE1/0, FA1/0, SRA/E/R, ATR

Zvolte jedno z těchto nastavení, tedy „ON“ nebo „5“ a stiskněte CH. Nyní můžete zvolit symetrický poměr mixu mezi 0 a 125 % pomocí INC nebo DEC. (CLEAR nastaví parametr zpět na 0 %). Byl-li přiřazen externí spínač, může se mix vypnout a zobrazí se „OF.“
Jestliže znovu stlačíme CH, dostaneme se do zadávání offsetu. Knipl apod. posuneme do požadované pozice a držíme stlačené INC nebo DEC tak dlouho, až je nastavena požadovaná pozice. Offset bude na displeji zobrazen hodnotou od cca -100 do +100 (bez trimu). CLEAR nastaví i zde hodnotu na „0.“ V případě, že je namontován externí spínač, objeví se i zde „OF“ (jestliže musíme po vložení offsetu změnit řídící funkci, musí být zadán nově i offset).
Tím je programování mixu A ukončeno. U mixů B a C postupujeme stejným způsobem.

Stopky a countdown – časovač (timer).
Provoz stopek v normálním provozu a čas v nastavovacím menu.


Vedle stopek, které při normálním provozu vysílače můžeme vyvolat pomocí tlačítka CH jsou k dispozici časovače "TMR," které je možno vyvolat z nastavovacího menu a jsou dostupné pro všechny typy modelů ve spojení s volně programovatelnými mixy.

Dodatečné funkce časovače :
a) START/STOP countown časovače tlačítky INC/DEC. Čas může být naprogramován mezi 10 a 900 sekundami (15 minut). Dvacet sekund před ukončením času zazní každé 2 sekundy pípnutí a během 10-ti sekund každou sekundu, až do 0 sekund. Hodiny běží přesto dál, což je znázorněno symbolem „+“ na spodním řádku před ukazatelem napětí baterie.
Programování :
Zobrazení „OFF“ v části programu "TMR" znamená, že jsou aktivovány normální stopky. Countown (odečítací) stopky se zapnou stlačením INC nebo DEC. Čas může být nastaven v 10 sekundových krocích až do 15-ti minut. Na dolním řádku budou zobrazeny kroky po 10 sekundách, to znamená, že např. zobrazení „36“ znamená čas 360 sekund. CLEAR přepne countdown časovač na „OF“. Po opuštění nastavovacího menu pomocí ENTER můžeme pomocí INC/DEC spustit nebo vypnout stopky. Pomocí CLEAR se nastaví zobrazení na naprogramovaný výchozí čas.
Dávejte pozor - při změně na zobrazení pozice trimu se stopky též nastaví na výchozí čas.
b) START/STOP stopek (countdown stopek) pomocí externího spínače připojeného do zástrčky 0 ... 5 základní desky vysílače, nebo kniplem plynu (řídící funkce 1). Bod v němž dojde k zapnutí se nachází v závislosti na poloze trimu přibližně v polovině dráhy kniplu.
Programování :
Po vyvolání "TMR" dle popisu (a) nastavíme časovač.
Tlačítkem INC zvolíme číslo 0 ... 5 externího spínače, který bude používán k zapínání/vypínání. Jako zvláštnost je možno pomocí DEC změnit směr spínání. Na spodním řádku displeje se objeví vedle čísla přepínače odpovídající písmeno. Jestliže má příslušný spínač současně spínat více mixových funkcí je třeba dávat pozor na směr spínání :
"c" (closed) časovač se spustí, jakmile je spínač sepnut,
"o" (opened) časovač se spustí jakmile je spínač rozepnut.

Pro zapnutí obou časových funkcí pomoci kniplu plynu stlačujte INC než se zobrazí "1L" nebo "1H" nebo při zobrazení "+" nebo "" na displeji, potom stlačte DEC. Pomoci DEC se určuje, zda mají být spuštěny stopky pod středovou pozicí (volba 1L) nebo nad (zobrazeni 1H) = knipl 1 High.
Pro zrušení zvoleného externího spínače, nebo kniplu plynu stlačíme CLEAR v pozici, kdy je zobrazeno "c" nebo "o" popř. "1L" nebo "1H." Zobrazení se změní znovu na "+" "-." Stopky popř. countdown časovač je možno po opuštění nastavovacího menu pomocí ENTER opět zastavit/spustit pomocí INC/DEC.
Dávejte pozor - při změně na zobrazení pozice trimu se stopky též nastaví na výchozí čas.

UNIFLY – podrobnosti.

Popis typů modelů a zapojení kanálů přijímače.

Do těchto typů modelů se počítají všechny motorové modely a větroně u kterých jsou servem řízeny výškovka, směrovka, brzdící klapky a motor. Pro křidélka se použijí dvě samostatná serva, která jsou softwarově přiřazena na výstup 2 a 5 přijímače. Výchylky křidélek je možno diferencovat (výchylku nahoru lze tedy seřizovat nezávisle od výchylky dolů).
Dvě serva křidélek umožňují další možnosti, např. shodné vychýlení obou křidélek jako brzdící klapky nebo přistávací klapky (flaperony) nebo společné vychýlení nahoru (butterfly).
Pro kompletní využití jsou k dispozici další 2 připravené mixy - ovládání výškovky a klapek a klapek (popř. výškovky) a flaperonů. Tyto mixy nemusíte používat, ale mohou výhodně upravit letové vlastnosti modelu nebo mohou být modifikovány či rozšířeny třemi volnými mixy.
Pro zvláštní funkce, jako je zatahovací podvozek, vlečný háček atp. je k dispozici volný kanál číslo 7.
Speciální mix motýlkových ocasních ploch může být zapnut v případě, že model místo klasických ocasních ploch má ocasní plochy do V. Tento mix spojuje funkci výškového a směrového kormidla.
Upozornění : Na propojení kanálu 2 a 5 působí spínač připojený na pozici CH5 základní desky vysílače.

Mix flaperonů a výškovky (mix flap a elevator).

Při aktivaci tohoto mixu se např. při pomalém letu při vysunutí flaperonů se automaticky koriguje výchylka výškového kormidla. Po volbě systémového nastavení se zobrazí na displeji "FE1" popř. "FE0." Tento mix je propojen na pozici 3 externích spínačů a je přepínatelný mezi polohami 0 a 1. Dále bude pomocí tlačítka INC a DEC volen kolem neutrálu symetrický podíl mixování, přepneme spínač a zadáme příslušné výchylky. Poměr mixu může být nastaven v rozmezí –125 % až +125 %. Po nastavení offsetu stlačíme CH, displej se změní na zobrazení „FLP“ (Flap-Position). Pomocí spínacího nebo otočného modulu v CH6 (na desce vysílače) nastavíme příslušnou polohu a tlačítkem INC a DEC měníme offset symetricky pro oba směry. Offset je zobrazován na dolním řádku displeje a rozsah hodnot je -100 až +100. CLEAR nastaví offset a potom poměr mixu.
Uložený offset je převzat od mixu flaperony/křidélka - Mix „FA1/0“. V kombinaci s mixem brzdící klapky/flaperony - mix „S-F“ bude výškovka tak trimována, že se při obsluze kanálu brzdících klapek toto nastavení nezmění oproti normálnímu letu.

Diference křidélek – mix.

Diference křidélek vyrovnává nežádoucí vedlejší efekt - na dolů vychýlené křidélko totiž působí větší vztlak, než na křidélko vychýlené nahoru. Výsledkem je točivý moment proti zamýšlenému směru letu. Tento efekt je silnější u větroňů než u motorových modelů.
Mix diference křidélek (jinak se diference křidélek řeší mechanicky) může být použita jen v případě, že pro každé křidélko je vlastní servo. Mix působí tak, že křidélko vychylované dolů má menší výchylku než křidélko vychylované nahoru. Tím je redukován negativní točivý moment. V protikladu proti mechanickému řešení má elektronická diference značné výhody. Každé křidélko je řízeno zvláštním servem, které může být zastavěno i při děleném křídle. Stupeň diference je možno měnit v libovolném okamžiku při nezměněných výchylkách nahoru či dolů. V extrémním případě může být vychýlení dolů zcela potlačeno a nastaven tzv. „split.“ Tím není potlačen točivý moment, ale může být vyvolán točivý efekt v zamýšleném směru, což hlavně u velkých modelů umožňuje létat „čisté“ zatáčky se samotnými křidélky, což by jinak nebylo možné. Oblast nastavení leží mezi 0 % (žádná diference) a 100 % (split). Nízké absolutní hodnoty jsou doporučeny u akrobatických modelů. Hodnoty kolem 50 % jsou typické pro kroužení v termice. Nastavení 100 % (split) se často používá při vleku.
Poznámky : Nalézá-li se trim křidélek v neutrálu je vhodné použít volbu „uložení offsetu trimu.“ K tomu musí být předem nastavena diference na 0 %.
Při stranovém obrácení diference je nutno prohodit servokabely serv 2 a 5. U typu UNIFLY je funkce 2 a 5 (křidélka) tak propojena, že spínač funkce 5 nepůsobí přímo na kanál 5 přijímače. Přesto lze pátý kanál používat u volných mixů. Dbejte proto upozornění v odstavci "volně programovatelné mixy."

Mix flaperonů a křidélek (mix Flap a Aileron).

Pomocí tohoto mixu je možno mixovat klapky (kanál 6) a křidélka (kanál 2 a 5) tak, že křidélka se pohybují shodně, nebo protikladně (Buterfly funkce) s klapkami.
Pohybují-li se současně je docíleno účinku po celém rozpětí. Diference musí být pro dosažení správného účinku zmenšena.
Pomocí externího spínače připojeného do pozice 3 je možno přepínat mezi dvěma nastaveními FA1 a FA0.
FA0 - mix vypnut (hodnota 0 %)
FA1 - dle poměru se vychylují křidélka souhlasně s klapkami
Pro nastavení poměru mixů pro FA1 a FA0 musí být následovně zvoleno v jaké pozici otočného nebo spínacího modulu (kanál CH6) jsou klapky v "normálním letu." Tento "offset" je pro obě polohy spínače shodný. Otočný modul bude natočen do požadované pozice a pomocí INC a DEC se nastaví požadovaná pozice kormidel. Offset je zobrazován na dolním řádku. CLEAR vrátí offset zpět na 0. Můžeme nastavit i napřed offset a potom poměr mixu.

Mix brzdících klapek a flaperonů (mix Spoiler a Flap).

Při pohybu kniplu brzdících klapek (kanál 1) mohou být pro přistání nastaveny flaperony individuálně od 0 do 125%.
Nastavení probíhá tlačítkem INC nebo DEC (CLEAR nastaví programovou hodnotu zpět na 0). Jestliže je stlačeno tlačítko CH je možno nastavit offset (odchylku kniplu od středové pozice).
Dle smyslu ovládání kniplu plynu jsou brzdy vysunuty v horní nebo dolní pozici kniplu, tzn. že v této pozici je i nastavován offset.
Pro nastavení je třeba přesunout knipl do této pozice a držet tlačítko INC nebo DEC tak dlouho, až se dostaneme do požadované pozice. Rozsah hodnot cca -100 až +100 (CLEAR = 0).
Pozor : Offset brzd musí být nastaven dříve, než offsety mixů flaperon/výškovka popř. flaperon/křidélka.

Motýlkové ocasní plochy - mix motýlek.

U modelů s motýlkovými ocasními plochami budou funkce směrovky a výškovky mixovány tak, že při funkci výškovka se obě kormidla pohybují souhlasně a při směrovce protisměrně. Na rozdíl od mechanického provedení, kde obě serva obsluhují odpovídající mechanismy, jsou zde jednotlivá kormidla napojena přímo na „svoje“ servo.
Zapněte V-mixer pomocí INC nebo DEC, nebo vypněte pomocí CLEAR („OF“). Poměr mixu je možno změnit funkcí D-R.
Upozornění :
Při zástavbě serv kormidel může dojít při programování mixu k obrácenému chodu kormidel. Následující tabulka podává doporučené nastavení :

Servo s obráceným směrem otáčení                        nastavení

směrovka                                                                    změnit směr otáčení
výškovka                                                                    zaměnit výstup serva 3 a 4

ACROBATIC - NAUTIC - CAR - podrobnosti.

Popis a osazení výstupů přijímače.

Výstupy přijímače, které při standardním naprogramování nejsou mixovány, jsou vhodné pro provoz modelů akrobatických letadel (křidélka ovládá pouze jedno servo), modelů aut a lodí. Pro letadla je k dispozici základní verze nastavení – každý kanál má přidělen jedno servo – příklad : po jednom servu pro motor (brzdící klapky), křidélka, výškovku, směrovku, flaperony. Výstup 5 (kanál 5) je pro zvláštní funkce (podvozek, mixovaná funkce nebo druhé servo křidélek - pomoci V kabelu nebo naprogramovaného volného mixu). Volitelně může být použit připravený program výškovka/flaperony. Ostatní mixy je možno naprogramovat pomocí tří volně programovatelných mixů.
Program „AC“ obsahuje i připravené programy :
Automatická pomoc při přistání - při staženém plynu se přesunou výškovka, flaperony a brzdící klapky do volně programovatelné pozice. Při programu „Snap Roll (SR)“ se nastaví do předem určené pozice výškovka, směrovka a křidélka.
Program pro nosné plochy „WINF (WNG)“ obsahuje programy DELTA a FLAPERON. U modelu typu delta jsou křidélka a výškovka obsluhovány společně jedním servem u každého kormidla. Program FLAPERON propojuje výstupy 2 a 6 pro řízení křidélek nebo flaperonů.

Standardní modely                Delta                          Flaperon                     Nautic a Car

1 Brzdy                                   Volný                          Brzdy                          Volný
2 Flaperony                             Volný                          Křidélka R                   Volný
3 Volný                                   Volný                          Volný                          Volný
4 Směrovka                             Volný                          Směrovka                    Směr
5 Výškovka                             Křidélka/výšk. R          Výškovka                    Volný
6 Křidélka                               Křidélka/výšk. L          Křidélka L                   Volný
7 Plyn nebo brzdy                    Volný                          Brzdy, motor               Motor

Mix výškovky a flaperonů (elevator a flap).

Pro podporu výškovky při akrobacii se mohou flaperony pohybovat souhlasně s výškovkou. Poměr mixu může být i otočen.
Pomocí tlačítka INC nebo DEC v programu „E-F“ je k dispozici poměr mixu od –125 % do +125 %, který je symetricky rozdělen k středové pozici kniplu výškovky. CLEAR nastaví poměr mixu zpět na 0 %.
Mix může být spínán externím spínačem na pozici 4 základní desky vysílače (pozor společný s mixem B), na displeji se zobrazí „OF“. Pro trim výškovky je k dispozici program „offset trimu.“

Automatická pomoc při přistání - vysunutí flaperonů, brzdících klapek a výškovky do přednastavených poloh.

Pro snížení rychlosti při přistávání, zvláště u rychlých modelů F3A, je možno nastavit při určitých otáčkách motoru do předem definovaných poloh výškovku a flaperony. Obě funkce ale zůstávají řiditelné. Volitelně je možno nechat vysunout i brzdící klapky.
Tato pomoc při přistání je spínána externím spínačem v pozici 5 (pozor společný s mixem A). Po volbě této funkce se na displeji zobrazují po stiscích CH čtyři různé programy:
Programování :
V programu „LDE“ je nastavováno výškové kormidlo pomocí INC/DEC v maximálně ±125 krocích. Program následuje stejným způsobem, jako „LDF.“ Je-li ještě zmačknuto CH, můžeme se rozhodnout, zda při aktivaci automatické pomoci při přistání mají být i dodatečně vysunuty brzdící klapky (pomocí INC/DEC přepnout na „ON“).
Obsluha : Servo klapek je připojeno na výstup přijímače 7 (viz osazení vývodů přijímače), který je pro tuto funkci rezervován.
Aktivace kniplem plynu :
V programu „LDA“ je zjištěna pozice kniplu plynu od které je při dalším ubírání aktivována LDA a serva najedou do naprogramované pozice. Proto nastavte plyn do příslušné pozice a stlačte INC nebo DEC. Na displeji se objeví aktuální hodnota. Jestliže knipl plynu stojí „nad“ touto hodnotou je vypnut externí spínač 5 - zobrazí se v podprogramu „LDE“ a „LDF“ a „OF.“
Aktivace bez pomoci kniplu plynu :
Mají-li se výškovka, flaperony a brzdící klapky obsluhovat nezávisle na poloze plynu je to možné externím spínačem 5. Předem musí být pomocí CLEAR v podprogramu „LDA“ nastaveno OFF.
Pozor : Jestliže je současně nastaven program „Snap Roll“ (viz dále) je zablokována funkce „LDE“ – nastavení výškového kormidla.

Automatika pro akrobacii - program Snap-Roll pro křidélka, výškovku a směrovku.

Pro obsluhu programu je třeba mít na konektoru 3 základní desky vysílače napojen mžikový spínač (obj. č. 4160.11) – zastává funkci tlačítka. Serva křidélek, výškovky a směrovky se vychylují jen pokud je spínač stlačen.
Parametry jsou v 3 následujících programech :
„SRA“ (Snap Roll Airelon = křidélka)
„SRE“ (Snap Roll Elevator = výškovka)
„SRR“ (Snap Roll Rudder = směrovka)

Sepnuty jsou pomocí INC nebo DEC. CLEAR nastaví nezávisle na poloze externího spínače 3 vše na „OF.“ INC nebo DEC nastavuje hodnoty zpět (dávejte pozor na to, že spínač 3 spíná i MIX C). Vyvolání se provádí postupně stlačováním CH.
Poznámky :
Během programu Snap-Roll nepůsobí na serva funkce 2, 3 a 4 a nemohou být proto použita jako výstup mixu. Jestliže je tedy aktivován Snap-Roll a je aktivována funkce „LDA“ zůstane automaticky funkce „LDE“ uzamčena (nedostupná).

Programy - Delta a Flaperony.

Tento program obsluhuje dva speciální mixy, které mohou být zapnuty pomocí INC a DEC.
1) U modelů typu delta „DLT“ budou mixovány funkce křidélek a výškovky, tzn. serva připojena na výstupu 2 a 4 přijímače (motor 1, směrovka 4).
Upozornění k nastavení :
Směr a středy serv - po montáži je třeba nejprve nastavit směr a polohu neutrálu. Poměr mixu je nastaven funkcí D/R.
2) Mix křidélka/flaperony „FPR“ je pro flaperony a zapojuje serva na výstupech 2 a 6 přijímače - křidélka, když je obsluhován knipl funkce 2 a flaperony, když je obsluhován kanál 6.
Upozornění k nastavení :
Směr a středy serv - po montáži je třeba nejprve nastavit směr a polohu neutrálu. Poměr mixu je nastaven funkcí D/R. Poměr mixu flaperonů je možno nastavit funkcí dráhy serv na kanálu 6.

HELICOPTER – podrobnosti.

Vrtulníky – popis typu modelu.

Vedle standardních nastavení budou v této části vysvětleny funkce specifické pro vrtulníky :
- předvolba plynu
- autorotace
- křivka kolektivu
- vyrovnání statického točivého momentu
- vyrovnání dynamického točivého momentu
- vyrovnání kolísání

Základní nastavení vrtulníku – mechanické :
- všechny páky serv namontovat takovým způsobem, aby ve středové poloze kniplu a trimu byly v pravém úhlu
- při středové pozici řídících pák je deska cykliky přesně ve vodorovné a hlavní rotor i zadní vrtulka má správný úhel náběhu
- velikost páky u serva plynu je nutno nastavit tak, aby se dal motor vypnout trimem plynu

Programování vrtulníku – typ modelu HELI.

Nastavení vysílače na provoz vrtulníku začíná u systémového nastavení (Systém-Rotation). Přitom je vhodné znovu překontrolovat uspořádání ovládačů řídících klonění, zadní rotor a plyn, stejně jako zjistit v které poloze je minimum/maximum plynu. Tato základní nastavení nejsou ani tolik závislá na modelu, jako na zvyklostech pilota. Nastavení závislé na modelu je u nastavovacího menu (Einstell-Rotation).
Programování vrtulníku je vhodné provádět v tomto pořadí dle těchto kódů :

Menu                                                  kód                             strana originálního manuálu

typ kolektivu                                       SWA                           68
revers serva                                         REV NORM               24
nastavení středové polohy                    SB-TRM                     24
nastavení dráhy serva                           TRV-ADJ                   25
předvolba plynu                                   GL1/0                         70
autorotace                                           ATR                            71
křivka kolektivu                                   PH                              72
statické vyrovnání toč. momentu          STA                            74
dynamické vyrovnání toč. momentu      DYN                           74
dvojí výchylky                                     D/R                             21
Expo/Dual-Rate                                                                      22
uložení offsetu trimu                             EXP OFFSET             22
volné mixy (není nutné)                        A, B, C                       26

Připojení externích spínačů na základní desku vysílače – pro program HELI

Externí spínače mají následující význam :

Pozice 0 - D/R / Expo klopení
Pozice 1 - D/R / Expo klonění
Pozice 2 - D/R / Expo zadní rotor
Pozice 3 - autorotace a volný mix C
Pozice 4 - předvolba plynu a volný mix B
Pozice 5 - volný mix A

Na oba výstupy kanálů CH6 a CH7 mohou být doplněny dodatečně dva otočné spínače (obj.č. 4170) :
CH6 : trimování kolektivu. U vrtulníků řídí plynový knipl společně servo plynu a kolektivu. Pomocí ovládače kanálu 6 je možno poměr odděleně změnit až do 25 % řídící dráhy.
CH7 : nastavení účinnosti gyra. Některá gyra (např. Graupner PIEZO 450 900, 2000 a 3000) umožňují plynulé řízení vysílačem pomocí otočného modulu v konektoru CH7 na desce vysílače.
Při „-100 %“ je účinnost gyra nulová, při „+100 %“ je maximální. Oproti tomu lze účinnost redukovat pomocí „TRV-ADJ“ a směr otáčení modulu pomocí „REV-NORM.“
Nastavení účinnosti gyra dává možnost např. pomalých letů s maximální stabilitou a při rychlých letech a akrobacii případně účinnost gyra redukovat.
Pro maximálně možnou stabilizaci vrtulníku gyrem je třeba dbát těchto upozornění :
- řízení musí jít co možná nejlehčeji, ale bez vůlí
- řídící táhla nesmí pružit
- servo zadního rotoru musí být rychlé a silné

O co je rychlejší reakce gyra na rozpoznané otáčení modelu o to více může být otočen modul kanálu 7, aniž by se ocas modelu začal kývat. Stejně jako je nebezpečí, že se při málo nastavené účinnosti gyra začne kývat ocas a bude nutno redukovat účinnost. I vysoká rychlost, nebo vychylování při silném větru může vést k tomu, že dojde k přestabilizování a to vede opět ke kývání ocasu. Pro každou takovou situaci je možno najít optimální nastavení pomocí otočného modulu v kanálu 7.

Osazení výstupů přijímače u typu HELI

Kanál   řídící deska cykliky N              řídicí deska cykliky 2               řídicí deska cykliky 3-l             řídicí deska cykliky 3l-

7          gyro                                        gyro                                        gyro                                        gyro
6          kolektiv                                   klopení/kolektiv                       klopení/kolektiv                       klopení/kolektiv
5          volný                                       volný                                       volný                                       volný
4          zadní rotor                               zadní rotor                               zadní rotor                               zadní rotor
3          klonění                                    klonění                                    klonění/kolektiv                       klonění/kolektiv
2          klopení                                    klopení/kolektiv                       klopení/kolektiv                       klopení/kolektiv
1          motor                                      motor                                      motor                                      motor

Typ cykliky - mixy pro diverzní typy cykliky.

Pro řízení cykliky existují 4 různé programy :

„N“ (Normal) - deska cykliky je spojena servem klopení a klonění a není axiálně posunutelná. Kolektiv je řízen zvláštním servem. I vrtulníky u kterých je mix kolektivu a cykliky listů řízen mechanicky je počítán k typu „N.“
„2“ - deska cykliky je pro kolektivní řízení posouvána pomocí dvou serv klopení. Řízení klonění je spojeno s vyrovnávacím vahadlem.
„3-1“ - symetrické tříbodové nastavení desky cykliky pomocí 3 bodů po 120 stupních, kde je vpředu servo klonění a po stranách dvě serva klopení. Pro řízení kolektivu pohybují všechna 3 serva deskou axiálně.
„31-“ stejně jako předešlé, ale servo klonění je vzadu.
Volba následuje v kódu „SWA“ pomocí INC/DEC. CLEAR nastaví zpět na N.

Obecné poznámky k nastavení plynu a kolektivu.

Seřízení plynu a kolektivu, tedy výkonovou křivku s kolektivním nastavením listů je nejdůležitější nastavení u modelu vrtulníku. Cílem tohoto nastavení je docílit konstantní otáčky hlavního rotoru vrtulníku ve spojitosti s nastavením kolektivu za letu tak, aby při vznášení vrtulníku byl knipl plyn/kolektiv v neutrálu.
Trim kanálu 1 ovlivňuje jak servo plynu, tak řízení kolektivu. Trim plynu by měl být během letu u horního dorazu (nebo u dolního dorazu u obráceného směru řízení plynu). Při nastavení plynu na volnoběh je možno trimem zastavit motor.
Jestliže se při středovém nastavení kniplu kolektivu model zvedne a vznáší se při správných otáčkách motoru, pak je nastavení správné. Jestliže ne, postupujte dle tabulky :

Model se zvedne nad středovým nastavením
kniplu kolektivu                                                                      pomoc :

1. při nízkých otáčkách                                                           Karburátor více otevřít ve středovém nastavení „SB TRIM“ a dále nastavením dráhy serva seřídit tak, aby při plném plynu servo nebylo na mechanickém dorazu.
2. při vysokých otáčkách motoru                                            Úhel náběhu listů zvětšit během letu např. pomocí otočného modulu připojeného na kanál 6 a následovně změnit na desce cykliky nastavení listů odpovídajícím způsobem.

Model se zvedne pod středovým nastavením
kniplu kolektivu                                                                      pomoc :

1. při vysokých otáčkách motoru                                            Karburátor méně otevřít ve středovém nastavení „SB TRIM“ a dále nastavením dráhy serva seřídit tak, aby při plném plynu byl karburátor plně otevřen, ale servo nebylo na mechanickém dorazu.
2. při nízkých otáčkách motoru                                               Úhel náběhů listů zmenšit během letu např. pomocí otočného modulu připojeného na kanál 6 a následně změnit na desce cykliky nastavení listů odpovídajícím způsobem.

Nastavování provádějte tak dlouho, až se model při středovém nastavení plynu a kolektivu vznáší a karburátor je při plném plynu zcela otevřen. Od tohoto nastavení závisí celé další seřizování.

Předvolba plynu - přednastavení volnoběhu.

Pomocí tohoto programu se motor nastaví do stabilního volnoběhu při kterém je trim plynu v horní pozici. K tomu je v pozici 4 základní desky zapojen spínač (obj.č. 4160 nebo 4160.1), který nastaví druhé - vyšší otáčky, což je nazýváno jako předvolba plynu.
Nastavení :
V závislosti na nastavení spínače se po zvolení programu zobrazí „GL1,“ nebo „GLO“. Při zvolených předvolbách můžeme nastavit hodnoty předvoleb pomocí INC a DEC mezi 0 a 150 %. (CLEAR nastaví zpět 100 %). Tlačítko „Ch“ je v tomto programu zablokováno. Pro nastavení volnoběhu zvolte např. „GLO.“ V tomto nastavení poběží motor pravidelně, aniž by zabírala spojka a lze jej trimem plynu vypnout.
Druhé nastavení „GL1“ je použito jen v případě, že model klesá z dopředného letu z velké výšky a kolektiv ve spojení s předvolbou ubírá otáčky.
Pozor : Externí spínač 4 spíná i program „křivka kolektivu“ (dvě minimální křivky kolektivu).

Autorotace - systém nouzového přistání.

Autorotací rozumíme letový stav, kdy jsou rotorové listy nastaveny tak, že při klesavém letu má rotor ještě dostatečné otáčky, aby mohl model vrtulníku (nebo i skutečný vrtulník) bezpečně přistát, např. po zhasnutí nebo poruše motoru.
Při závodech – na soutěžích musí být motor při autorotaci vypnut. Pro tréninkové podmínky je proti tomu výhoda, že může motor běžet na volnoběh, takže v kritických situacích je možno dát ihned plný plyn.
Nastavení :
Autorotace může být aktivována pouze externím spínačem na pozicí 3 základní desky vysílače (pozor na současné spínání mixem C). V aktivní pozici je přerušeno spojení funkce „plyn“ a „kolektiv“ a servo plynu se přesune do pozice nastavené v programu „ATR.“ Mezi tím ale pracuje řízení kolektivu. Současně jsou vypnuty následující programy :
Mix „STA“ pro statické vyrovnávání točivého momentu – mix „kolektiv a zadní rotor
Mix „DYN“ pro dynamické vyrovnávání točivého momentu - mix kolektiv a zadní rotor
Mixy „PH“ a „PL“ přejdou do polohy autorotace „PHA“ a „PLA.“
Po volbě ukazuje napřed displej „ATR OF.“ Autorotace je aktivována pomocí INC a DEC a pozice serva plynu je nastavena mezi 0 .... 150. Pokud funkce nebude používána může být vypnuta pomocí CLEAR.

Křivka kolektivu - nastavení minima a maxima kolektivu.

Tímto programem lze nastavit maximum kolektivu pro dva letové režimy „normální let“ a autorotaci, stejně jako minimum pro „normální let“ a „normální let s předvolbou plynu.“
Volba mezi maximem kolektivu (PH) a minimem (PL) se provádí tlačítkem CH. Přepnutí mezi normálním letem a autorotací externím spínačem v pozici 3, přepnutí mezi předvolbou plynu a normálním letem přepínačem v pozici 4 (pozor na mix B). Nastavenou hodnotu ukazuje displej.
PH = maximum kolektivu - normální let
PHA = maximum kolektivu - autorotace
PL1 = minimum kolektivu - normální let
PL0 = minimum kolektivu - předvolba plynu
Nastavení se provádí tlačítky INC nebo DEC v rozsazích hodnot 0 ... 150 %. CLEAR nastavuje minimum a maximum kolektivu zpět na 100 %.
Nastavené maximum kolektivu v normálním letu se provádí tak, že otáčky hlavního rotoru zůstávají konstantní při vznášení při plném plynu/kolektivu. „Dusí-li“ se přitom motor je třeba snížit maximum kolektivu, jestliže otáčky stoupají je třeba hodnotu zvýšit. Nastavení tedy závisí na výkonu motoru.
Maximum kolektivu při autorotaci závisí především na aerodynamických vlastnostech rotorových listů. Začíná maximem u prvního letu a případně stoupá dle dalších letů.
Minimum kolektivu pro normální let se nastavuje tak, že model z rychlého dopředného letu pod úhlem cca 60 až 80 stupňů padá, když je zcela stažen knipl plyn/kolektiv. Ve spojení s předvolbou plynu zůstávají konstantní otáčky motoru.
Minimum kolektivu při autorotaci leží v blízkosti nastavení normálního letu s předvolbou plynu a jemné nastavení záleží na individuálních zvyklostech.

Vyrovnání statického reakčního momentu - statický mix kolektivu a zadního rotoru.

Tímto programem se neutralizuje statický točivý moment (kolektiv/zadní rotor). Nastavení se provádí tlačítky INC nebo DEC v rozsahu od –125 % do +125 %. CLEAR nastaví poměr mixu zpět na 0 %.
Směr mixu :
Směr nastavení mixu závisí na směru otáčení rotoru. Pro systémy otáčející se doprava (při pohledu shora) se nastavují negativní hodnoty, pro levotočivé pozitivní hodnoty.
Cílem tohoto nastavení je dosažení stoupavého letu, aniž by se model otáčel proti svislé ose. Trimování je možno provádět i trimem zadní vrtulky.

Vyrovnání dynamického reakčního momentu - dynamický mix kolektivu a zadního rotoru.

Pomocí tohoto mixu (kolektiv a zadní rotor) jsou vyrovnávány krátkodobé výchylky způsobené výkyvy točivého momentu pohonu rotoru při přidávání nebo ubírání otáček motoru. Proto je tento program určen hlavně pro vrtulníky s řízením otáček, tedy bez společného řízení kolektivu, nebo s řízením, kde se nedají dodržet konstantní otáčky systému a při řízení kolektivu kolísají. To je hlavně u starších modelů (např. BELL 212 TWIN JET).
Mix nastavuje zadní rotor jen s časovým omezením, protože musí být vyrovnávány jen krátkodobé změny.
Výchylky nastavujeme pomocí INC/DEC. CLEAR nastaví poměr mixu zpět na 0 %.
Směr mixu :
Směr nastavení mixu závisí na směru otáčení rotoru. Pro systémy otáčející se doprava (při pohledu shora) se nastavují negativní hodnoty, pro levotočivé pozitivní hodnoty.
U moderních vrtulníků s konstantními otáčkami v společném řízení kolektivu není tento mix nutný.
Upozornění : Při autorotaci jsou mixy „STA“ a „DYN“ automaticky vypnuty (zobrazí se „OF“).

Příslušenství (dle potřeby je nutno dokoupit) :

Objednací číslo                        popis

4160.11                                  mžikový spínač s neutralizací v jedné krajní poloze (má funkci tlačítka)
4160.22                                  přepínač mezi dvěma mixy
4160                                       přepínač jedné funkce – dlouhá páčka
4160.1                                    přepínač jedné funkce – krátká páčka
4160.2                                    přepínač dvou funkcí – krátká páčka
4160.3                                    přepínač třech funkcí – krátká páčka
4147.1                                    přepínač jedné funkce s bezpečnostní pojistkou
4147.2                                    přepínač dvou funkcí s bezpečnostní pojistkou
4147.3                                    přepínač třech funkcí s bezpečnostní pojistkou
4170                                       proporcionální otočný modul (= točítko) – otočný potenciometr s knoflíkem a servokabelem pro další kanál
4171                                       3-polohový přepínač pro další kanál (např. pro klapky)
4146.2                                    2 krycí štítky (levý A-D a pravý E-H) – samolepící pro rozšiřující moduly (původní štítky se odstraní a na jejich místo se nalepí štítky s otvory, nevyužité otvory se zaslepí krytkami které jsou přiloženy v této sadě)
3290.10                                  mc-12 žákovský modul (i pro PC simulátor)
3290.12                                  mc-12  modul učitele
3290.4                                    optický kabel pro propojení učitel / žák
3092                                       profi pult (uhlík)
70                                           popruh na vysílač – zavěšení uprostřed
4138                                       NAUTIC-multi-split-modul – rozšiřuje jednu proporcionální funkci na 5 neproporcionálních (vyžaduje dekodér na straně přijímače – 4139)
4139                                       dekodér přijímače 1/5 pro modul 4138
1149.35                                  pružná anténa pro pásmo 35 MHz
1149.40                                  pružná anténa pro pásmo 40 MHz

HOME Akumulátory Elektromotory Motory Nabíječky Přijímače RC soupravy Regulátory Serva Stavebnice Vrtule
BAZAR   Download   JAK OBJEDNÁVAT - FAQ   Odkazy   Manuály   Žebříček RC souprav   Kontakt   Email-objednávka